Sắp xếp

Chất làm khuôn

Smooth on Psycho Paint - Màu nền Silicone 226gr

837.000₫

Silicone smoothon mold max 30 (1kg)

1.249.000₫

Silicone Smoothon Mold Max™ 14NV

1.249.000₫

Silicone làm khuôn Smooth-on Body Double Silk

1.716.000₫

Silicone làm khuôn Mold Star 20T Smooth On

1.899.000₫

Mold Star 16 Smooth On

1.899.000₫

Silicone Rebound 25 Smooth On

1.216.000₫

Đạo cụ hóa trang,làm mặt nạ Alja Safe

785.000₫

Sorta Clear 37 Smooth On- Chất tạo khuôn dẻo trong cho nhựa epoxy và thực phẩm

1.338.000₫